پنل سازمانی تپسی ویژه کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها

از چه راهی برای حمل و نقل کارکنانتان استفاده می‌کنید؟

جــا بــه جایــی کارکنــان و مهمانــان یــک شــرکت یــا ســازمان، یکــی از مســائل روزمــره ســازمان‌ها و شرکت‌هاســت. احتمــالا شــما تــا امــروز، بــرای فراهــم آوردن ایــن امــکان، از مــواردی چــون خودروهــای در اختیــار، آژانس‌هــا (بــا تعــداد خــودروی محــدود)، واریــز هزینــه ســفر بــه حســاب کارمنــدان پــس از دریافــت فاکتــور از خــودروی مــورد اســتفاده آن‌هــا و غیــره اســتفاده می‌کرده‌ایــد.

اما راه ساده‌تری وجود دارد!

تپسی، راهکار ساده و به‌صرفه‌ای را برای شرکت‌ها و ســازمان‌ها ارائــه کــرده اســت. راهکارهایــی کــه امکانــات متنوعــی شــامل درخواســت چندیــن خــودرو بــه صــورت همزمــان و پرداخــت بــدون دردســر و ســاده را در اختیــار ایــن مجموعه‌هــا قــرار می‌دهــد.

پنل سازمانی تپسی

اگــر بــرای کارکنــان یــا مشــتریان خــود بــه دنبــال راهــکار بــرای درخواســت همزمــان چندیــن خــودرو هســتید، پنــل ســازمانی تپســی مخصــوص شماســت. درخواســت خــودرو بــرای تعــداد نامحــدود از کارکنــان، نظــارت بــر ســفرها، دریافــت صورتحســاب خــودکار و گزارش گیــری آنلایــن، بخشــی از مزایــای کار بــا پنــل ســازمانی تپســی اســت.

پنــل ســازمانی تپســی، یــک ســامانه تحــت وب اســت کــه بــه ســادگی امــکان نظارت و مدیریــت بــر ســفرهای کارکنــان و مهمانانتــان را در اختیــار شــما قــرار می دهــد.

ویژگی‌ها و امکانات پنل سازمانی تپسی:

  • امکان انتخاب چند مقصد برای یک سفر
  • امکان استفاده از تمامی سرویس های تپسی
  • قابلیت درخواست چندین خودرو به تعداد نامحدود
  • امکان انتخاب نوع پرداخت (پرداخت اعتباری یا نقدی)
  • مشاهده گزارش سفرهای سازمانی پرسنل که از طریق اپلیکیشن انجام شده است.

 

سوالات متداول درباره پنل سازمانی تپسی:

 

آیا می‌توان از پنل سازمانی گزارش گرفت؟

بلــه. ایــن امــکان در اختیــار شــرکت ها قــرار می گیــرد کــه اطلاعــات مــورد نظــر خــود را از تاریخچــه ســفرهای کارکنــان، در بــازه زمانــی مــورد نظرشــان دریافــت کننــد.

آیا فاکتور رسمی از طرف تپسی ارائه می شود؟

خیــر. تپســی هزینــه پرداختــی از طــرف شــرکت ها را بــه وکالــت از راننــده دریافــت می کنــد و درآمــد تپســی از کمیســیونی اســت کــه از ســفیر دریافــت می کنــد. بنابرایــن امــکان صــدور فاکتــور رســمی وجــود نــدارد. امــا کــد ملــی راننــده، بــرای ثبــت در گزارشــات فصلــی بــرای شــما ارســال می شــود.

آیا امکان بستن قرارداد با تپسی وجود دارد؟

بله. در صورت نیاز، امکان بستن قرارداد وجود دارد.

در یک سفر، امکان انتخاب چند مقصد وجود دارد؟

در هنگام درخواست یک سفر از طریق پنل سازمانی، می‌توان حداکثر 4 مقصد تعیین کرد.

همزمان برای چند نفر می توان از طریق پنل سازمانی، تپسی گرفت؟

درخواست سفر همزمان از طریق پنل تپسی، هیچ گونه محدودیتی ندارد.

آیا از طریق پنل سازمانی، می توان از تمامی سرویس های تپسی استفاده کرد؟

بله. با استفاده از این پنل می توان از تمامی سرویس های تپسی استفاده کرد.

زمان توقف در حین سفر به چه صورت محاسبه می شود؟

در طــول هــر ســفر بــا تپســی، مســافر می‌توانــد تــا 2 ساعت زمان توقف تعیین کند. شرکت‌هایی که از پنل سازمانی استفاده می‌کنند، می‌تواننــد تعییــن کننــد کــه هزینــه بــه عهــده شــرکت باشــد یــا شــخص مســافر.

آیا امکان انتخاب نوع خودرو وجود دارد؟

خیر. در حال حاضر این سرویس در خدمات تپسی موجود نیست.

در صورت پیدا نشدن خودرو چه راهکاری وجود دارد؟

در ایــن صــورت می تــوان بــا اســتفاده از قابلیــت «ســفر عجلــه ای»، بــا افــزودن درصــدی بــه هزینــه ســفر، بــا ســرعت بیشــتری خــودرو پیــدا کــرد.

آیا کارکنان می‌توانند از اپلیکیشن شخصی خود درخواست سفر دهند؟

بله، در صورت اختصاص کد و اجازه دسترسی پنل به کارکنان، آن‌ها می‌توانند با اپلیکیشن خود درخواست خودرو دهند و هزینه سفرشان از کیف پول پنل پرداخت شود. جزییات این سفرها، در بخش «گزارش سفرها»ی اپلیکیشن قابل رویت است.

آیا امکان حذف یا اضافه کردن کارکنان در پنل وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید لیست مورد نظر خود از کارکنان را در پنل ثبت کرده و امکان استفاده از هریک از کدها را به افراد مشخصی بدهید.

 

راه‌های ارتباطی و درخواست سرویس‌:

برای استفاده از پنل سازمانی تپسی، فرم موجود در آدرس https://tapsi.ir/corporate را پر کرده یا درخواست خود را از طریق آدرس ایمیل corporate@tapsi.cab ثبت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.